RIADENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV (HR)

Naším poslaním je spájať ľudí hľadajúcich si prácu v regióne Žitného ostrova. Pomáhame budovať kvalitný lokálny trh práce stojací na pilieroch profesionality, kariérneho rastu, rozmanitosti a férových ponúk. Služby a pracovné ponuky sprostredkovávame predovšetkým firmám a ľuďom hľadajúcich si prácu v našom regióne.

MZDOVÉ ÚČTOVNÍCTVO A PERSONALISTIKA

Poskytujeme komplexné služby v oblasti mzdového účtovníctva a personalistiky. Okrem samotného výpočtu miezd a prípravy ročného zúčtovania dane pre zamestnancov, spracúvame aj kompletnú pracovno-právnu dokumentáciu, styk so sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami. Poskytujeme personálne poradenstvo a poradenstvo v oblasti povinností stanovených zákonníkom práce.

ÚČTOVNÍCTVO

Zabezpečujeme vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, a to živnostníkom, malým a stredným podnikom a veľkým podnikom. 

Poskytujeme:

  • komplexné vedenie účtovníctva
  • spracovanie daňových priznaní FO, PO, priznaní DPH, dane z motorových vozidiel, dane z nehnuteľností
  • zostavenie účtovnej závierky a poskytovanie súvisiacich činností
  • vypracovanie výkazov ako aj hlásení Štatistickému úradu
  • poskytovanie iného odborného poradenstva (podnikateľské, organizačné a  ekonomické poradenstvo)

DAŇOVÉ PORADENSTVO
A TRANSFER PRICING

Pre našich klientov ponúkame daňové poradenstvo na profesionálnej úrovni. Pomáhame pri optimalizácii daňových povinností, pri minimalizovaní daňových rizík a pri dosahovaní čo najvyšších úspor.

Poskytujeme profesionálnu pomoc pri stanovení ceny pri transakciách medzi závislými osobami pre daňové účely tak, aby vyhoveli podmienkam nezávislého vzťahu.

Problematike transferového oceňovania, ako aj príprave prislúchajúcej dokumentácie k transferovému oceňovaniu sa venuje osobitné oddelenie disponujúce s dlhoročnými praktickými skúsenosťami a znalosťami.

KONTROLINGOVÉ A REPORTINGOVÉ SLUŽBY

Pre našich klientov vykonávame rozbor nákladovosti a výnosovosti procesov, ktoré vznikajú pri produkcii ich výrobkov alebo pri poskytovaní služieb. Podieľame sa na kontrole kvality dlhodobých a krátkodobých finančných plánov, business plánov a detailných kalkulácií a rozpočtov. Vyhodnocujeme plnenie stanovených cieľov a hľadáme príčiny odchýlok.